Eerste aanzet LA1-opdracht

Inleiding

Binnen de Ad-opleidingen Engineering en Maintenance & Mechanics van de Hogeschool Rotterdam bevindt zich in het curriculum een jaarleerlijn voor 4 modules wiskunde (Basis wiskunde → Functies en limieten → Differentiëren → Integreren.

Deze leerlijn geldt zowel voor de voltijd- als de deeltijdopleiding.

Feitelijk moet, vanwege de instroomeis van niveau 4, kennis van basis wiskunde als reeds aanwezig worden beschouwd. In de praktijk zien wij helaas forse verschillen tussen wat de verschillende ROC’s hebben afgeleverd. Daarnaast kunnen studenten via een zgn. 21+ toets ook aantonen dat zij zich op niveau 4 bevinden.

De Rotterdam Academy biedt jaarlijks aankomende studenten gratis o.m. een cursus basis wiskunde aan. De lesstof voor de module basis wiskunde wordt grotendeels herhaald.

De huidige verschillen tussen voltijd- en deeltijdopleidingen zijn thans:

 • 1 uur minder contacttijd per week voor deeltijdstudenten
 • Ontbreken voor deeltijdstudenten van de mogelijkheid om bonuspunten te verzamelen die meetellen voor eindcijfer
 • Gemiddelde leeftijd deeltijdstudenten ligt significant hoger dan die van voltijdstudenten
 • Algemeen worden de deeltijdstudenten gevoelsmatig als meer intrinsiek gemotiveerd aangeduid, op basis van een duidelijke keuze voor een nieuwe (hbo)functie, waarvoor de opleiding wordt gevolgd

Wat beide typen opleidingen gemeenschappelijk hebben, is

 1. de vorm waarin de wiskundelessen aangeboden worden,
 2. nieuwe lesstof wordt in iedere les toegelicht,
 3. huiswerk wordt in principe thuis gemaakt
 4. mogelijke hulp van peercoaches bij maken van huiswerk tijdens speciale lesuren
 5. alle lokalen zijn ingericht met Smartboard en whiteboard

Formulering onderzoeksvraag:

“Hoe kan bij deeltijdstudenten vanwege de beperkte contacttijd voor basis wiskunde de lessen effectiever worden ingezet door gebruikmaking van ‘21st century skills’”

Bijbehorende deelvragen:

 1. Hoe is het verschil in motivatie tussen voltijd- en deeltijdstudenten te verklaren?
 2. In welke mate speelt het beter voorbereid zijn (beginsituatie) op basis wiskunde een rol op de motivatie?
 3. Hoe kan het leerrendement voor basis wiskunde verhoogd worden m.b.v. 21st century skills?

Theoretisch kader

Nagaan in Valcke (2010?) of er literatuuronderzoek specifiek voor wiskundeaanwezig is, dat gebruikt kan worden bij de beantwoording van bovenstaande deelvragen.

Kwalitatief onderzoek doen naar motivatie van voltijd- en deeltijdstudenten?

Gebruikmaken van ZKM (=zelfconfrontatiemethode van Hermans)? Het begrip motivatie is gedefinieerd a.d.h.v. Motivational System Theory van Ford. Motivatie bestaat volgens Ford uit de doelen die de studenten nastreven en willen behalen, de personal agency beliefs en de emotionele reacties op ervaringen die gekoppeld zijn aan het behalen van het doel.

In kaart brengen van diversiteit beginsituatie, zijnde niveau 4.

Verhogen leerrendement deeltijdstudenten m.b.v. 21st century skills:

 • Toepassing Blended learning
 • Mogelijkheid bieden om bonuspunten te verdienen
Advertenties